پیش بینی هفتگی بازار سهام: S&P 500 & DAX 40جریان گاز روسیه، ابزار ضد پارگی ECB و سیاست ایتالیا تمرکز دارندمنبع