سهپیشبرنده بورس تهران

به هر حال شاخصهای نفتی در ساعات معاملاتی بورس تهران رشد بیش از یکدرصدی را تجربه کرده بودند و در بازار فلزات نیز شاهد افزایش قیمتها بودیم. در این بازار ۱۱نماد (۷ درصد) صف خریدی به ارزش ۱۵میلیاردتومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکلگیری صففروش در ۲ نماد فرابورسی (یک درصد) به ارزش ۸۸میلیونتومان بودیم. در روزی که شاخصکل بورس تهران با افزایش ۶۹/ ۰درصدی همراه شد، از ۳۳۵نماد معاملهشده، قیمت پایانی ۲۳۸ سهم (۷۱درصد) مثبت بود و در مقابل ۷۷سهم (۲۳درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. موضوعی که سیگنالی مثبت به بورسکالاپایه تهران فرستاد و همزمان با آن رشد نسبی قیمت دلار در بازار ارز تهران نیز معاملاتی سبز را برای سهام کامودیتیمحور رقم زد. سه گروهی که به جرات میتوان گفت بیشترین آسیب را از تحریمهای بینالمللی میپذیرند و احیای برجام و رفع تحریمها میتواند چشمانداز روشنی پیشروی شرکتهای زیرمجموعه این صنایع قرار دهد. واکنش شدیدتر صنعت حملونقل اما به اثرگذاری سریعتر رفع تحریمها بر بهبود وضعیت این شرکتها بازمیگردد.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد سایت فارکس دیلی لطفا از سایت ما دیدن کنید.

در اینخصوص میتوان به سه صنعت خودرو و ساخت قطعات، بانک و حملونقل اشاره کرد. پولهایی که عموما در دست سهامداران بزرگ و نهادی بازار قرار دارد. و اما شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی همانند غذاییها و گروه زراعت که در زمان حذف دلار ۴۲۰۰تومانی نیز موردتوجه فعالان بورسی قرار گرفته بودند، در روزهای گذشته گزارش عملکرد ماهانه مربوط به سومینماه سال را روانه کدال کردند که با توجه به مطلوبیت این گزارشها برای بورسبازان و انعکاس اثرات مثبت حذف دلار ترجیحی، مورد اقبال قرارگرفتند. دیروز اما اختلالات عرضه نیز محرکی برای رشد بهای نفت بود؛ جایی که تولیدکنندگان اصلی یعنی عربستانسعودی و اماراتمتحدهعربی بعید بهنظر میرسد قادر به افزایش قابلتوجه تولید باشند و همزمان ناآرامیهای سیاسی در لیبی و اکوادور بر نگرانیهای عرضه افزوده است. روز گذشته مذاکرات هستهای پس از وقفه حدودا ۴ماهه، در دوحه قطر ازسر گرفته شد تا به واسطه بازگشت امید به احیای برجام، شاهد افزایش تقاضا برای صنایع موسوم به برجامی در بورس تهران باشیم. بورس تهران دیروز یک محرک جدید نیز داشت. در این بازار ۳۰ نماد (۹ درصد) صف خریدی به ارزش ۹۱ میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکلگیری صففروش در یک نماد بورسی (کمتر از نیمدرصد) به ارزش ۹۸میلیون تومان بودیم.

خبرهایی که از مذاکرات منتشر خواهد شد، میتواند بر روندهای بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه تاثیرگذار باشد اما تا همینجا نیز شاخص صنعت خودرو طی معاملات روز سهشنبه ۶۵/ ۱درصد، شاخص بانکیها ۳/ ۱درصد و گروه حملونقل نیز ۷۲/ ۴درصد رشد را تجربه کرد. عصر روز دوشنبه تارنمای نشریه پولیتیکو به نقل از دو مقام آگاه نوشت که سران ۷ غول صنعتی بهصورت کلی توافق کردند تا بهدنبال راهی برای اعمال سقف قیمت بر نفت روسیه سایت فارکس دیلی باشند. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۴۳/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۵۱ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۹۷ سهم (۶۴ درصد) مثبت و ۴۸ سهم (۳۲ درصد) منفی بود. در این بازار ۶۶ سهم (۴۰ درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۶۹ سهم (۴۷درصد) در محدوده منفی بودیم. بورس تهران در دادوستدهای روز سهشنبه در سهام و صنایع مختلف شاهد تحرک خریداران و همزمان عقبنشینی فروشندگان بود.

بر اساس گزارش تهیه شده در معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، حجم معامله های شرکت های توزیع برق در بورس انرژی از ابتدای مهر تا 18 دی، 733 میلیون کیلووات ساعت اعلام شد. نماینده شرکت ملی نفت در بورس با تاکید بر اینکه تغییری در نحوه عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس ایجاد نشده است، گفت: با هدف تأمین سوخت مایع نیروگاهها در فصل زمستان، صادرات دریایی گازوئیل متوقف شده است. پالایشیها روز سهشنبه در زمره نمادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخصکل بورس تهران قرارگرفتند. این گروه در معاملات روز گذشته حتی موفق شد تا سرمایههای خرد را نیز جذب کند که در نوع خود سیگنالی مثبت تلقی میشود. نایب رییس هیئتمدیره سازمان بورس گفت: ابلاغ دستورالعمل معاملات آتی در بورس انرژی منجر به افزایش سطح پیشبینی پذیری و افزایش سوددهی و شفافیت بیشتر شرکتهای تولیدکننده حاملهای انرژی میشود. به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابلاغ دستورالعمل معاملات آتی در بورس انرژی منجر به افزایش سطح پیشبینی پذیری در خصوص فرآوردههای هیدروکربوری و به دنبال آن افزایش سوددهی و شفافیت بیشتر شرکتهای تولیدکننده حاملهای انرژی میشود. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل اجرایی معاملات بازار آتی در بورس انرژی ایران را تصویب کرد تا از این رهگذر سرمایهگذاران امکان معامله روی ابزارهای مالی در حوزه حاملهای انرژی را داشته باشند.