بهترین استراتژی های فارکس در بازار معاملاتی امروز

بهترین چیز در مورد این روش این است که بهندرت به تجزیهوتحلیل گستردهای از مکان بازار فارکس خاص نیاز دارد و آن را به یکی از اتوماتیک ترین استراتژیهای پیچیدگی متوسط تبدیل میکند. فراموش نکنید که اصول یافتن و ترسیم خطوط پشتیبانی و مقاومت به شما نیازی به آموزش ندارد، اما در این مطلب به شما نکاتی ارائه می­شود زیرا بسیاری از تجار، حتی برخی از بازرگانان فصلی، تمایل دارند آن را بیاموزند. با ضرب مجموع قیمت در حجم معاملات و سپس تقسیم آن عدد بر حجم کل محاسبه میشود. VWAP شاخصی است که به نظر می­رسد از بسیاری دیگر از ابزارهای نمودار برتر است، زیرا هم حجم معاملات و هم قیمت ارز را در نظر میگیرد. قاعده کلی استفاده از VWAP بسیار ساده است: یک معاملهگر باید معامله طولانیمدت را ترجیح دهد درصورتیکه اقدام قیمت بالاتر از مقیاس باشد و معامله کوتاهمدت را در نظر بگیرد زمانی که قیمت زیر قیمت در حال حرکت است. این استراتژیهای فارکس همچنین در بازارهای مختلف قابلاستفاده هستند، اما در این صورت، یک معاملهگر باید سفارشهای خرید را در زیر سطح قیمت تنظیم کند، سفارش خرید بالاتر از منطقه مذکور خواهد بود.

مدت طولانی است که ترتیب سفارش خرید / فروش در شبکهای با بازههای زمانی مساوی بهعنوان یکی از بهترین استراتژیهای فارکس در نظر گرفته شده است و همچنین یک استراتژی جهانی است زیرا میتواند در معاملات ارز در همه بازههای زمانی و بازارهای پرطرفدار و بازارهای گسترده اعمال شود. یک معاملهگر باید سفارشهای مربوطه را در بالا و پایین سطح قیمت از پیش تعیینشده در همان فاصله قرار دهد، درنهایت یک شبکه سفارش ایجاد میکند، ازاینرو استراتژی تجارت فارکس نام دارد. درج حجم در محاسبات صفتی است که VWAP را به یک شاخص بسیار قدرتمند مقابل میانگین متحرک 9 روزه و 25 روزه قرار می دهد، زیرا VWAP بسیار کندتر است، بنابراین سیگنال های معاملات دروغین فارکس بسیار کمتر ارائه می شود. بااینحال، VWAP هنگامیکه در ترکیب با نشانگر حجم واقعی، میانگین متحرک 9 دورهای و یک نوسانگر حرکت مانند MACD استفاده میشود، بهترین عملکرد را دارد زیرا آنها تأیید کافی برای ورود به یک معامله سایت فارکس دیلی را ارائه میدهند. مطابق این استراتژی، زمانی که نقطههای SAR سهمی وار در زیر عمل قرار بگیرند، درحالیکه MACD در حال شکلگیری سهنقطه SAR است، باید یک معاملهگر طولانی شود.

برای معاملات کوتاهمدت، سهمی وار باید بالاتر از محصولات سازنده باشد درحالیکه MACD باید از خط صفر عبور کند و نزولی باشد. استراتژیهای فارکس که از SAR و MACD سهمی وار استفاده میکنند نسبتاً ساده و قابلاجرا در تمام بازههای زمانی بالاتر از 15M و در بسیاری از بازارهای ارز هستند. علاوه بر این، این دو شاخص در تمام سیستمعاملهای تجارت فارکس بهصورت رایگان در دسترس هستند، بنابراین مفیدتر مورد استفاده قرار می­گیرند. لطفاً به خاطر داشته باشید که استراتژی SAR / MACD فارکس فقط در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد، درحالیکه وقتی قیمت در محدوده قرار میگیرد، ازآنجاکه SAR شاخص روند است، کارایی آن کاهش مییابد. ویژگی قابلتوجه دیگر این شاخص این است که اغلب بهعنوان یک نقطه عطف راهنما برای فعالان بازار بزرگ مانند مؤسسات و صندوقهای بازنشستگی استفاده میشود، درحالیکه معامله گران خردهفروشی هنگام طراحی استراتژی معاملات فارکس در داخل روز، VWAP را نادیده میگیرند درحالیکه بر شاخصهای محبوب که اغلب آنها را گمراه میکنند، تمرکز میکنند.

معاملات شبکهای به فعالان بازار این امکان را میدهد تا اندازه موقعیت را افزایش دهند درحالیکه بازار روند رو به رشد دارد یا در دامنه وسیعی قرار دارد؛ اما مراقب باشید که این رویکرد در معاملات فارکس وقتی مؤثر است که قیمت در یک مسیر پایدار حرکت میکند، بسیار مؤثر است. اما به نظر می­رسد این مورد اغلب کم مورد استفاده قرار می­گیرد. بیشازحد اشباع کردن استراتژی خود با عوارض پیچیده تجارت، اغلب منجر به اختلافنظر کامل میشود. این نشان میدهد که استراتژی شما برای سودآوری لازم نیست بیشازحد پیچیده باشد. طبق این استراتژی معاملاتی، اگر 9MA زیر VWAP کاهش یابد، شما باید اولین فروش را با قیمت 1.2175 انجام دهید و همچنان به فروش خود ادامه دهید، حرکتی که حرکت در مسیر VWAP نامیده میشود. یک استراتژی خوب تجارت فارکس به یک معاملهگر اجازه میدهد تا بازار را تجزیهوتحلیل کند و معاملات خود را با اطمینان از تکنیکهای مدیریت خطر سایت فارکس دیلی انجام دهد. بهعنوانمثال، میتوانید شبکه را با قرار دادن سفارشهای مربوطه 20 پیپ بالاتر برای سفارشهای خرید و 20 پیپ پایین آمدن قیمت تعیینشده برای سفارشهای فروش در شرایط بازار مد، شروع کنید.