اخبار داغ: CPI داغ انگلستان پوند را افزایش می دهد، GBP/USD بالاتر از 1.24GBP/USD در پشت ارقام تورم چسبنده به ویژه از کابل فشار دهنده متریک اصلی بالای دسته پشتیبانی 1.24 افزایش یافت.منبع