خانه / صفحه امتیازات

صفحه امتیازات

  نام و نام خانوادگی امتیاز هفته اول امتیاز هفته دوم امتیاز هفته سوم
۱ افشین مهدی زاده ۱۰۰ ۳۰ ۷۵
۲ صادق آبادیجو ۲۰ ۴۰ ۶۲
۳ نیما قاضی زاده ۴۰ ۶۰ ۲۰